/

CH

NL


Guzik Vitae2001 Oprichting van het danstheater gezelschap Guzik-danst (NL)

2002 Pilot project 'Op de plek' (NL)

2002-2003 'Vergeetmijnietjes' (NL)

2003 'O' (NL)

2003 Danstheater Zyklus 03 'Operation Heimweh' (CH)

2004-2008 'Te mooi om waar te zijn...' (NL & CH)

2008 'De onbemerkte beweging 1' (NL & CH)

2008-2009 'NieSoloSeiN' (NL)

2008 'De onbemerkte beweging 2' (NL & CH)

2008-2010 'Binnenwereld' (NL & CH)

2009-2010 'Het lichaam vertelt' (NL & CH)

2009  Oprichting van het danstheater gezelschap Guzik-danst in Zwitserland (CH)

2009-2010 'INCOGNITO' (NL & CH)

2010 The Story behind (NL & CH)

2010 'Behind Me' (NL)

2010 'Watch Me' (NL)